HBL Toimintasäännöt

HELSINGIN BOWLINGLIITTO ry –
HELSINGFORS BOWLINGFÖRBUND rf

SÄÄNNÖT

§ 1 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin Bowlingliitto – Helsingfors Bowlingförbund ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja virallisena kielenä on suomi. Ruotsinkielisillä jäsenillä on kokouksissa oikeus käyttää äidinkieltään. Liiton toiminta-alueena on pääkaupunkiseutu ympäristöineen.

§ 2 Tarkoitus

Liiton tarkoituksena on johtaa, ohjata ja valvoa keilailu-urheilua toiminta-alueellaan, edistää ja kehittää keilailua ja sen tunnetuksi tekemistä sekä toimia jäsentensä yhdyssiteenä.

Liiton toimialaan kuuluvat kaikki keilailumuodot. Toiminnan perustana ovat edustuksellinen demokratia ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa edistetään tasa-arvoa.

§ 3 Tarkoituksen toteuttaminen

Edellisessä pykälässä mainitun saavuttamiseksi
1. liitto tukee ja auttaa jäsentensä toimintaa ja edistää keilailua harrastavien seurojen perustamista
2. harjoittaa keilailua edistävää kilpailu-, koulutus- ja tiedotustoimintaa
3. järjestää ja koordinoi vuosittain jäsenilleen yhteisen kilpailuohjelman
4. pitää yhteyttä muihin keilailu- ja liikunta-alan toimijoihin.
5. laatii ja vahvistaa alueen kilpailu-, sarja-, merkki- ja mestaruussäännöt sekä valvoo niiden noudattamista

Toimintansa tukemiseksi liitto voi asianmukaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, perustaa rahastoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Liitto voi välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta harrastusvälineitä, harjoittaa alaan liittyvää kustannustoimintaa sekä harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseen välittömästi liittyvää elinkeinoa.

Liitto noudattaa urheilun kansallisia ja kansainvälisiä antidoping määräyksiä ja Suomen Keilailuliiton antidoping sääntöjä.

§ 4 Jäsenyys

Liiton jäseniä ovat oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka harrastavat keilailua tai toimivat lajin edistämiseksi. Jäsenyyttä tulee hakea kirjallisesti liiton hallitukselta, joka hyväksyy jäsenet.

Kannatusjäseneksi liiton hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, jonka toiminnan voidaan katsoa edistävän keilailun asiaa alueellamme tai kansallisesti.
Liiton kokous voi hyväksyä hallituksen esityksestä kunniajäseneksi henkilön ja kunniapuheenjohtajaksi liiton entisen puheenjohtajan, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt liiton tarkoitusperien toteutumista. Kunniajäsenet ovat vapautettuja keilailun pelilisenssimaksuista.

Helsingin Harraste- ja Firmakeilailu ry (jäljempänä HFK) on liitännäisjäsen liitossa. Firmakeilailu toimii omana jaostonaan vastaten firma- ja vapaa-ajan keilailun tarpeista ja harrasteliigoista.

§ 5 Jäsenen oikeudet

Liiton maksuvelvoitteensa hoitaneilla jäsenillä on puhe- ja äänioikeus liiton kokouksissa, samoin myös oikeus tehdä aloitteita liiton kokouksille. Rekisteröityjen keilaajien kilpailukaudesta ovat voimassa Suomen Keilailuliiton kulloinkin voimassa olevat toiminta-, kilpailu- edustus- ja muut tähän asiaan liittyvät säännöt sekä määräykset.

§ 6 Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruuden määrää liiton kevätkokous.

Jäsenmaksut on maksettava 31.10. mennessä. Jäsenen, joka on laiminlyönyt maksuvelvoitteensa 1 vuoden ajalta, voi hallitus erottaa. Uuden jäsenanomuksen esittämällä ja maksamalla laiminlyödyt jäsenmaksut, voidaan hakija hyväksyä uudelleen jäseneksi.
HFK ei maksa jäsenmaksua liitolle.

Liitossa voi olla myös yksi (1) Suomen Keilailuliiton vahvistama harrastajaseura, joka on vapautettu jäsenmaksuista.
Liiton kevätkokous voi vapauttaa jäsenen maksuista, jos siihen on erityinen perusteltu syy.

§ 7 Tilivuosi

Liiton tilivuosi on heinäkuun 1. päivästä kesäkuun 30. päivään. Tilit on päätettävä 31.7. mennessä, jolloin ne on pöytä- ym. asiakirjoineen jätettävä tarkastajille. Tarkastuksesta on heidän laadittava tarkastuskertomus, joka on jätettävä liiton hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen syyskokousta.

§ 8 Kokoukset

Yhdistyksen kokouksia pidetään kaudessa kaksi, joista toinen kokous on kevätkokous ja toinen syyskokous. Liiton kokoukseen voi osallistua liiton hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistujalla ei ole äänioikeutta, jos osa edustajista kokoontuu kokouspaikassa.
Liiton kokousten ajan ja paikan määrää hallitus. Liiton kokouskutsut, joissa on lueteltava kaikki kokouksissa käsiteltävät asiat, on lähetettävä joko kirjeitse tai sähköpostitse viimeistään 10 päivää ennen kokousta kaikille liiton jäsenille. Kukin jäsen saa lähettää liiton kokouksiin kaksi valtuutettua edustajaa, joiden pitää olla edustamansa seuran jäseniä. Sama henkilö saa edustaa vain yhtä seuraa. Valtakirjassa on mainittava, kuinka äänioikeus jakautuu edustajien kesken.

Kullakin jäsenellä on yksi (1) perusääni ja yksi (1) lisä-ääni kutakin alkavaa 10 lisenssipelaajaa kohti.
1-10 lisenssipelaajaa 1+1 ääntä
11-20 1+2 ääntä
21-30 1+3 ääntä
31-40 1+4 ääntä jne.
Liiton hallituksen jäsenillä, kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä sekä HFK:n edustajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kevätkokous

Liiton kevätkokous pidetään huhti-toukokuun aikana. Kokouksessa käsitellään, läsnä olevien edustajien valtakirjojen tarkastus ja edustettuina olevien jäsenten äänimäärän toteamisen jälkeen, seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus
 5. Käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle kaudelle
 6. Päätetään jäsen- ja muista liiton maksuista sekä niiden suuruudesta
 7. Käsitellään ja hyväksytään tulo – ja menoarvio seuraavalle kaudelle
 8. Valitaan liiton puheenjohtaja. Valitun henkilön toimikausi alkaa uuden tilikauden alkaessa 1.7. kunakin vuonna
 9. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen. Valittujen henkilöiden toimikausi alkaa uuden tilikauden alkaessa 1.7. kunakin vuonna.
 10. Valitaan 1 tilintarkastaja ja 1 toiminnantarkastaja sekä heille varamiehet
 11. Määrätään hallituksen jäsenille ja tilin-/toiminnantarkastajille mahdollisesti maksettavien palkkioiden suuruus
 12. Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat.

Syyskokous

Liiton syyskokous pidetään syys-lokakuun aikana. Kokouksessa käsitellään, läsnä olevien edustajien valtakirjojen tarkastus ja edustettuina olevien jäsenten äänimäärän toteamisen jälkeen, seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus
 5. Esitetään kertomus edellisen kauden toiminnasta
 6. Esitetään tilinpäätös ja tilin-/toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään niiden aiheuttamista mahdollisista toimenpiteistä
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili– ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 8. Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat

Asiat, jotka jäsen haluaa esittää varsinaiselle kokoukselle, on toimitettava kirjallisesti hallitukselle viimeistään 4 viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous

Liiton ylimääräinen kokous pidetään hallituksen harkinnan mukaan tai kun 1/10 liiton jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti anoo ja samalla esittää ne asiat, jotka halutaan kokouksessa käsiteltäviksi.

Äänestysmenettelyyn viedään vain kannatetut ehdotukset, paitsi henkilövalintoja tehtäessä, jolloin kannatusta ei tarvita. Tulos ratkaistaan avoimella äänestyksellä, jollei joku vaadi suljettua äänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä puheenjohtajan ääni, mutta suljetussa äänestyksessä ja vaaleissa ratkaisee arpa.

§ 9 Hallitus

Liiton asioita hoitaa kevätkokouksen valitsema hallitus, jonka muodostavat liiton puheenjohtaja sekä 6 varsinaista jäsentä. Varajäseniä ei valita.
Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa tilikauden alkaessa 1.7. kunakin vuonna. Puheenjohtaja valitaan parillisena vuotena kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi ja heistä kaksi (2) on vuosittain erovuorossa. Valinnan suorittanut kevätkokous päättää ensimmäisellä kerralla erovuoroista.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee liitolle sihteerin ja varainhoitajan sekä muut tarvittavat virkailijat, joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos hallituksen kolme (3) jäsentä sitä vaatii. Kutsu hallituksen kokouksiin on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä.
Hallitus valtuuttaa edustajan HFK:n vuosikokoukseen. Valittu hallitus toimii HFK:n harrasteliigojen johtoryhmänä.

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 1. Valvoa liiton yleisiä sekä taloudellisia etuja ja sääntöjen sekä kilpailu- ym. määräysten noudattamista.
 2. Kutsua koolle kokoukset, valmistaa niissä käsiteltävät asiat, toteuttaa tehdyt päätökset sekä valvoa liiton juoksevia asioita ja tehdä toiminnan edistämistä tarkoittavia aloitteita.
 3. Järjestää liitolle kilpailuohjelma sekä valvoa, että kilpailuissa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä.
 4. Tarvittaessa ryhtyä rankaisutoimenpiteisiin Suomen Keilailuliiton sääntöjen sallimissa puitteissa.
 5. Valvoa, että liiton rahavaroista ja omaisuudesta pidetään täydellistä kirjanpitoa.
 6. Pitää luetteloa liittoon kuuluvista jäsenistä ja näiden ilmoittamista lisenssipelaajista.
 7. Hoitaa ja ylläpitää hyviä suhteita viranomaisiin ja yleisiin tiedotusvälineisiin.
 8. Valita edustajat Suomen Keilailuliiton kokouksiin.
 9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.

§ 10 Nimenkirjoitus

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa sekä se tai ne toimihenkilöt, jotka hallitus siihen määrää määräyksessä tarkemmin mainitulla tavalla.

§ 11 Sääntöjen muuttaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta on hyväksyttävä 3/4 äänten enemmistöllä kahdessa perättäisessä vähintään 2 viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa, joista toinen on liiton varsinainen kokous. Jos liitto on päätetty purkaa, luovutetaan liiton omaisuus purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla keilailun edistämiseen.

§ 12

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Nämä säännöt on hyväksytty Helsingin Bowlingliiton vuosikokouksessa 22.5.2000 ja 26.10.2000.
§7 on muutos esitetty ja hyväksytty 23.10.2012 ja 20.5.2013 sekä 2017 ja 2018
§7 kohta 10 muutettu 2017 ja 2018
Lisätty Helsingin Firmakeilailun tuomat muutokset keväällä ja syksyllä 2020